Xəbərlər

25 iyn

Xəbərlər

Səyyarə Sadıxovanın “Xalq rəssamı Hüseyn Əliyevin yaradıcılığı” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya

Səyyarə Namiq qızı Sadıxovanın “Xalq rəssamı Hüseyn Əliyevin yaradıcılığı” mövzusunda 6215.01 “Təsviri sənət” ixtisasında

"Sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru" elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi 29 iyun 2021-ci il tarixində saat 11:00 keçiriləcək.

Dissertasiya işinin müdafiəsinə qoşulmaq üçün aşağıda qeyd olunan linkə daxil olmağınız xahiş olunur.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc0ZTVkMTYtMTI2MC00NjNmLWIwYzEtYjMzMjE3OTMxNmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246fb95ee-520f-4305-a2e4-ac0ccfd5d6b6%22%2c%22Oid%22%3a%22bfa1fc5d-f789-4a7b-b580-f15f68bc9173%22%7d